Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Літітанскас І.Ю. Методи дослідження існуючих та потенційних партнерів підприємства

АНОТАЦІЯ

Розглянуто та проаналізовано можливі критерії вибору партнера для співпраці. Охарактеризовано фактори, які доцільно розглядати при виборі партнера для спільного ведення бізнесу. Партнерство – це оптимальний варіант стосунків рівноправних суб’єктів, які прагнуть до організації спільної діяльності. Глобалізація економічних процесів та інтернаціоналізація ринків, активізація бізнесу, інтенсивність розвитку світового ринкового середовища, розмивання економічних і географічних меж призвели підприємства до переорієнтації основних концепцій управління. Уникнути протистояння в діяльності на спільному ринку та побудови нових підходів в управлінні підприємством допоможе налагодження партнерських відносин. Головним моментом в цьому процесі є розуміння того, хто насправді є партнером підприємства з яким необхідно формувати партнерські відносини. Стаття присвячена вибору сучасних методів формування партнерських відносин.

Ключові слова: партнерські відносини, бізнес-партнер, співробітництво, партнерство, інтеграція, потенційний партнер.

АННОТАЦИЯ

Рассмотрены и проанализированы возможные критерии выбора партнера для сотрудничества. Охарактеризованы факторы, которые целесообразно рассматривать при выборе партнера для совместного ведения бизнеса. Партнерство – это оптимальный вариант отношений равноправных субъектов, стремящихся к организации совместной деятельности. Глобализация экономических процессов и интернационализация рынков, активизация бизнеса, интенсивность развития мирового рыночного среды, размывание экономических и географических границ привели предприятия к переориентации основных концепций управления. Избежать противостояния в деятельности на общем рынке и построения новых подходов в управлении предприятием поможет налаживанию партнерских отношений. Главным моментом в этом процессе является понимание того, кто на самом деле является партнером предприятия по которым необходимо формировать партнерские отношения. Статья посвящена выбору современных методов формирования партнерских отношений.

Ключевые слова: партнерские отношения, бизнес-партнер, сотрудничество, партнерство, интеграция, потенциальный партнер.

ANNOTATION

The article reviewed and analyzed the possible criteria for selecting a partner for cooperation. The factors appropriate to be considered when choosing a partner for joint business were revealed. Partnership is the best option of relations of equal entities seeking to organize joint activities. Globalization of economic processes and the internationalization of markets, boosting of business and intensity of the global market environment, erosion of economic and geographic boundaries of the enterprise led to reorientation of the basic concepts of management. Partnerships and the construction of new approaches in the management of the company will help avoid confrontation in the activities of the common market. The main point in this process is understanding of who is actually a partner of the company to form partnership relations. Article deals with the choice of modern methods of forming partnerships.

Keywords: partnerships, business partner, cooperation, integration, potential partner.

Завантажити статтю (pdf)