Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Андрієнко Н.М. Модель адаптивної поведінки підприємства як відкритої системи

АНОТАЦІЯ

У статті зроблена спроба побудови моделі адаптивної поведінки підприємства як відкритої системи, яка відрізняється здатністю цілеспрямовано регулювати свої відносини із зовнішнім середовищем. Використання принципу ультрастабільності при дослідженні відкритих систем передбачає виділення двох контурів зворотного зв’язку. Саме тому виникла нова проблема встановлення зв’язків між окремими змінними, а відповідно, і побудови цілісної моделі організації. Стратегічне планування розглядається як організаційне проектування діючого підприємства.

Ключові слова: система, організація, проектування, адаптація, підприємство, модель, стратегія.

АННОТАЦИЯ

В статье сделана попытка построения модели адаптивного поведения предприятия как открытой системы, которая отличается способностью целенаправленно регулировать свои отношения с внешней средой. Использование принципа ультрастабильности при исследовании открытых систем предполагает выделение двух контуров обратной связи. Именно поэтому возникла новая проблема установления связей между отдельными переменными, а соответственно, и построения целостной модели организации. Стратегическое планирование рассматривается как организационное проектирование действующего предприятия.

Ключевые слова: система, организация, проектирование, адаптация, предприятие, модель, стратегия.

АNNOTATION

The paper attempts to construct a model of adaptive behaviour of the enterprise as an open system, which is characterized by the ability to regulate their relations purposefully with the environment. Using the principle of ultra stability in the study of open systems involves the allocation of two feedback loops. That is why there is a new problem of establishing relations between the individual variables, and thus the construction of a complete model of the organization. Strategic planning is seen as organizational design.

Keywords: system, organization, design, adaptation, company, model, strategy.

Завантажити статтю (pdf)