Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Климчук О.В. Нормативно-правове регулювання виробництва біопалива: світовий досвід та проблемні аспекти в Україні

АНОТАЦІЯ

Проведено ґрунтовний аналіз сформованої нормативно-правової бази у сфері становлення світової біопаливної індустрії та розкрито механізми стимулювання виробництва біопалива. Виявлено проблемні аспекти законодавчої політики України щодо подальшого розвитку біоенергетики в нашій державі. Представлено комплекс заходів для кардинального вирішення виявлених проблем стосовно врегулювання біопаливного виробництва відповідно до світових стандартів.

Ключові слова: біопаливо, нормативно-правові документи, законодавче регулювання, біопаливна індустрія, ринкові механізми, економіка, екологія.

АННОТАЦИЯ

Проведен обстоятельный анализ разработанной нормативно-правовой базы в сфере становления мировой биотопливной индустрии и раскрыты механизмы стимулирования производства биотоплива. Выявлены проблемные аспекты законодательной политики Украины относительно дальнейшего развития биоэнергетики в нашей стране. Представлен комплекс мер для кардинального решения выявленных проблем по урегулированию биотопливного производства в соответствии с мировыми стандартами.

Ключевые слова: биотопливо, нормативно-правовые документы, законодательное регулирование, биотопливная индустрия, рыночные механизмы, экономика, экология.

АNNOTATION

Conducted a thorough analysis of the developed legal framework in the field of becoming the world’s biofuel industry and disclosed mechanisms stimulating the production of biofuels. Identified the problematic aspects of the legal policy of Ukraine for the further development of bioenergy in our country. Presented a set of measures for a radical solution to resolve the identified problems of biofuel production in line with international standards.

Keywords: biofuels, legal documents, legal regulation, biofuel industry, market mechanisms, economy, ecology.

Завантажити статтю (pdf)