Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Петрашко Л.П., Романьок Т.В. Стратегічні напрямки розробки та імплементації державної політики у сфері відповідального інвестування

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано правове середовище становлення моделі відповідального інвестування в Україні. Визначено глобальні ініціативи сфери відповідального інвестування, що діють в Україні. Аргументовано необхідність розробки спеціалізованої державної політики у сфері відповідального інвестування. Виокремлено стратегічні напрямки політики відповідального інвестування в Україні. Доведено доцільність забезпечення правового, інституційного та інформаційного середовища розвитку мікрофінансування в Україні. Визначено основні нормативні компоненти мікрофінансування. Запропоновано можливу структуру процесу скринінгу та реалізації проектів соціальновідповідальними фондами в Україні.

Ключові слова: відповідальне інвестування, державна політика, правове середовище, стратегічні напрямки, мікрофінансування, соціально-відповідальні фонди.

АННОТАЦИЯ

Проанализирована правовая среда становления модели ответственного инвестирования в Украине. Определены глобальные инициативы сферы ответственного инвестирования, которые действуют в Украине. Аргументирована необходимость разработки специализированной государственной политики в сфере ответственного инвестирования. Выделены стратегические направления политики ответственного инвестирования в Украине. Доказана целесообразность обеспечения правовой, институциональной и информационной среды развития микрофинансирования в Украине. Определены основные нормативные компоненты микрофинансирования. Предложена возможная структура процесса скрининга и реализации проектов социально-ответственными фондами в Украине.

Ключевые слова: ответственное инвестирование, государственная политика, правовая среда, стратегические направления, микрофинансирование, социально-ответственные фонды.

ANNOTATION

The legal environment of responsible investing model formation in Ukraine has been analyzed. The global initiatives in the sphere of responsible investing, operating in Ukraine, have been defined. The necessity of specialized state policy development in the sphere of responsible investing has been argued. The strategic directions of responsible investing policy in Ukraine have been emphasized. The expediency of providing legal, institutional and informational environment for the development of microfinance in Ukraine has been proved. The main normative constituents of microfinance have been determined. The possible structure of projects’ screening and implementation process by the socially-responsible funds in Ukraine has been proposed.

Keywords: responsible investing, state policy, legal environment, strategic directions, microfinance, socially responsible funds.

Завантажити статтю (pdf)