Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Шпильовий В.А. Особливості обліку інтернет-торгівлі

АНОТАЦІЯ
У статті з’ясовано основні аспекти відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій зі створення та обслуговування інтернет-магазину як однієї з найпрогресивніших форм електронної комерції, що стрімко розвивається в Україні. За результатами дослідження визначено, від чого залежить використання тих чи інших рахунків обліку, як формується вартість веб-сайту та нараховується його амортизація, на які законодавчі документи слід звертати увагу при використанні категорій електронної комерції, а також визначено напрямки роботи, які потребують подальшого вивчення.

Ключові слова: інтернет-магазин, веб-сайт, бухгалтерський облік, податковий облік, створення, хостинг.

АННОТАЦИЯ
В статье выяснены основные аспекты отражения в бухгалтерском и налоговом учете операций по созданию и обслуживанию интернет-магазина, как одного из самых прогрессивных форм электронной коммерции стремительно развивается в Украине. По результатам исследования определено, от чего зависит использование тех или иных счетов учета, как формируется стоимость веб-сайта и начисляется его амортизация, на какие законодательные документы следует обращать внимание при использовании категорий электронной коммерции, а также определены направления работы, которые требуют дальнейшего изучения.

Ключевые слова: интернет-магазин, веб-сайт, бухгалтерский учет, налоговый учет, создание, хостинг.

АNNOTATION
The article elucidated the main aspects of reflection in accounting and tax accounting operations on the creation and maintenance of the online store, as one of the most progressive forms of e-Commerce is growing rapidly in Ukraine. According to the results of the study are defined, what determines the use of those or other accounts, as is the price of the website and its depreciation is charged, on what legislative documents should look for when using categories in e-Commerce, as well as identify areas that require further study.

Keywords: online store, website, accounting, tax accounting, creation, hosting.

Завантажити статтю (pdf)