Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Линник О.І., Флоря А.А. Резерв сумнівних боргів: особливості створення та відображення в бухгалтерському обліку

АНОТАЦІЯ
Розглянуто визначення поняття «резерв сумнівних боргів». Представлена методика Я.В. Волковської, за якою можна визначити необхідність створення резерву кожним підприємством індивідуально. Досліджено методи нарахування резерву сумнівних боргів, що наведені в П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», переваги та недоліки їхнього використання. Розглянуто відображення нарахованого резерву в бухгалтерському обліку.

Ключові слова: резерв сумнівних боргів, метод застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, метод застосування коефіцієнта сумнівності.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрено определение понятия «резерв сомнительных долгов». Представлена методика Я.В. Волковской, по которой можно определить необходимость создания резерва каждым предприятием индивидуально. Рассмотрены методы начисления резерва сомнительных долгов, приведенные в П(С)БУ 10 «Дебиторская задолженность», преимущества и недостатки их использования. Рассмотрено отражение начисленного резерва в бухгалтерском учете.

Ключевые слова: резерв сомнительных долгов, метод применения абсолютной суммы сомнительной задолженности, метод применения коэффициента сомнительности.

ANNOTATION
Considered the definition of «reserve of doubtful debts». Submitted Y.V. Volkovska method by which we can determine the need for a provision by each enterprise individually. Methods of calculating the allowance for doubtful debts listed in the P(S) 10 «Receivables», the advantages and disadvantages of their use. Considered reflection reserve accrued in accounting.

Keywords: provision for doubtful debts, the method of application of the absolute amount of doubtful debts, method of application uncertainty factor.

Завантажити статтю (pdf)