Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Ткаль Я.С. Щодо організації обліку та складання звітності рибницьких господарств

АНОТАЦІЯ
Сучасна система організації обліку та складання звітності в рибницьких господарствах практично не забезпечує потреби управління. Однією з головних проблем є забезпечення оперативності надходження інформації про витрати на вирощування рибопосадкового матеріалу та товарної риби. Адже формування витрат виробництва – найбільш складний елемент організації та розвитку виробничо-господарського механізму підприємств, охопленого системою управлінського обліку. Від того, наскільки точно і своєчасно вони відображаються в бухгалтерському обліку, залежить достовірність фінансового результату, який відображає підприємство у звітності. Основні теоретичні та практичні результати дослідження полягають в обґрунтуванні економічної сутності витрат на виробництво та їх регулювання у бухгалтерському обліку, а також особливостей організації обліку та складання звітності рибницьких господарств.

Ключові слова: рибництво, витрати, виробництво, об’єкт обліку, рибопосадковий матеріал, товарна риба, баланс, звітність підприємств.

АННОТАЦИЯ
Современная система организации учета и составления отчетности в рыбных хозяйствах практически не обеспечивает потребности управления. Одной из главных проблем является обеспечение оперативного получения информации о затратах на выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы. Формирование затрат производства – наиболее сложный элемент организации и развития производственно-хозяйственного механизма предприятий, который охвачен системой управленческого учета. От того, насколько точно и своевременно они отображаются в бухгалтерском учете, зависит достоверность финансового результата, который фиксирует предприятие в отчетности. Основные теоретические и практические результаты исследования состоят в обобщении экономической сущности затрат на производство и их регулирование в бухгалтерском учете, а также особенностей организации учета и составления отчетности рыбных хозяйств.

Ключевые слова: рыбоводство, затраты, производство, объект учета, рыбопосадочный материал, товарная рыба, баланс, отчетность предприятий.

ANNOTATION
The modern system to organizations of accounting and formation to reporting of the fishing enterprises practically does not provide the need of management. One of the main problem is ensuring the operative reception of the information on expenses for production of the fishing material and fish. Formation of the production costs is the most difficult part of the organization and development of industrial and economic mechanism of enterprises covered by the system of management accounting. From that, insofar exactly and in good time they are displayed in accounting, depends validity of the financial result, which fixes the enterprise in reporting. The main theoretical and practical results of the research consist in generalization of economic essence of the expenseses for production and their regulation in accounting, and the particularities to organizations of the accounting and formation to reporting of the fishing enterprises.

Keywords: fishing enterprises, expenses, object of the accounting, fishing material, fish, balance sheet, reporting of the enterprises.

Завантажити статтю (pdf)