Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Потриваєва Н.В., Кореновська Т.О. Транспарентність як забезпечення повноти висвітлення інформації у фінансовій звітності

АНОТАЦІЯ
У статті визначено актуальність транспарентної фінансової звітності як важливої складової розвитку економіки та суспільства в цілому. Наведено авторське визначення поняття транспарентності фінансової звітності, обґрунтовано її актуальність при складанні фінансової звітності згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності. Визначено зовнішній та внутрішній ефекти зростання транспарентності фінансової звітності на мікро- та макроекономічних рівнях. Надано пропозиції щодо нівелювання можливих негативних наслідків збільшення рівня транспарентності фінансової звітності підприємств.

Ключові слова: транспарентність, фінансова звітність, прозорість, Міжнародні стандарти фінансової звітності.

АННОТАЦИЯ
В статье определена актуальность транспарентной финансовой отчетности как важной составляющей развития экономики и общества в целом. Приведено авторское определение понятия транспарентности финансовой отчетности, обоснована ее актуальность при составлении финансовой отчетности в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. Определен внешний и внутренний эффекты роста транспарентности финансовой отчетности на микро- и макроэкономических уровнях. Предложены меры по нивелированию возможных негативных последствий увеличения уровня транспарентности финансовой отчетности предприятий.

Ключевые слова: транспарентность, финансовая отчетность, прозрачность, Международные стандарты финансовой отчетности.

ANNOTATION
In the article the author's definition of transparency in financial reporting is given. Its relevance in accordance with International Financial Reporting Standards is proved. The proposals as for avoiding possible negative consequences of increasing the transparency of financial reporting are given. It is determined that an important part of the economy and society as a whole is transparent financial reporting.

Keywords: transparency, financial statements, clarity, International financial reporting standards.

Завантажити статтю (pdf)