Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Мамонова Г.В., Салямон-Міхєєва К.Д. Загрози ефективного розподілу бюджетних видатків в умовах реформування міжбюджетних відносин

АНОТАЦІЯ
У статті визначено модель ієрархії загроз ефективності розподілу видатків бюджетів шляхом використання методів системного аналізу і теорії графів. Для моделювання шляхом експертних оцінок складено перелік основних загроз ефективності розподілу бюджетних видатків, можливі взаємозв’язки між ними наведено у формі орієнтованого графа. На основі зазначеного графа визначено елементи бінарної матриці залежності і матрицю досяжності. За рахунок проведення відповідних ітерацій визначено рівні ієрархії загроз. Проведені в роботі розрахунки дозволили визначити основні пріоритетні напрями реформування бюджетного процесу в розрізі бюджетних видатків.

Ключові слова: бюджетні видатки,розподіл бюджетних видатків, міжбюджетні відносини, загрози, метод аналізу ієрархій.

АННОТАЦИЯ
В статье определена модель иерархии угроз эффективности распределения расходов бюджетов, используя методы системного анализа и теории графов. Для моделирования путем экспертных оценок составлен перечень основных угроз эффективности распределения бюджетных расходов, возможные взаимосвязи между ними приведены в форме ориентированного графа. На основе указанного графа определены элементы бинарной матрицы зависимости и матрица досягаемости. За счет проведения соответствующих итераций определен уровень иерархии угроз. Проведенные в работе расчеты позволили определить основные приоритетные направления реформирования бюджетного процесса в разрезе бюджетных расходов.

Ключевые слова: бюджетные расходы, распределение бюджетных расходов, межбюджетные отношения, угрозы, метод анализа иерархий.

ANNOTATION
To improve the efficiency of budget allocation methods in the article the model hierarchy of threats allocative efficiency of budget expenditures by using methods of system analysis and graph theory. For modeling by expert estimates compiled a list of major threats to efficient allocation of public spending, the possible relationships between them are in the form of a directed graph. On the basis of the graph elements defined binary matrix and matrix depending reach. Due to the related iterations determine the hierarchy of threats. Conducted in the calculations have allowed to identify the main priority areas for reform of the budget process in terms of budget expenditures.

Keywords: budget expenditures, the distribution of budget expenditures, intergovernmental relations, threats, hierarchy analysis method.

Завантажити статтю (pdf)