Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Билінська О.Б. Міжнародний досвід впровадження диференційованих внесків у системі страхування вкладів

АНОТАЦІЯ
У статті розглядається міжнародний досвід диференційованих внесків у системі страхування вкладів; підходи та критерії оцінки ризиків, що сприятимуть оздоровленню банківської системи через посилення нагляду за банками, збільшення довгострокових депозитів, підвищення довіри вкладників до системи гарантування вкладників та банківської системи в цілому. Виділено основні переваги та недоліки підходів, заснованих на критеріях оцінки ризиків, з врахуванням світового досвіду, що дозволить банківському ринку стати більш зрілим та конкурентоспроможним. Визначено критерії ефективності диференціювання ризиків, переваги та недоліки кожного підходу.

Ключові слова: оцінка ризиків, депозит, диференційовані внески, фінансування, система страхування, страхування вкладів.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается международный опыт дифференцированных взносов в системе страхования вкладов; подходы и критерии оценки рисков, которые будут способствовать оздоровлению банковской системы благодаря усилению надзора за банками, увеличение долгосрочных депозитов, повышение доверия вкладчиков к системе гарантирования вкладов и банковской системы в целом. Выделены основные преимущества и недостатки подходов, основанных на критериях оценки рисков, с учетом мирового опыта, что позволит банковскому рынку стать более зрелым и конкурентоспособным. Определены критерии эффективности дифференцирования рисков, преимущества и недостатки каждого подхода.

Ключевые слова: оценка рисков, депозит, дифференцированные взносы, финансирование, система страхования, страхование вкладов.

АNNOTATION
Іn the article the international experience of differentiated contributions to the deposit insurance system; approaches and risk assessment criteria that will facilitate recovery of the banking system by strengthening supervision of banks, the increase in long-term deposits, increased confidence of depositors in the system guaranteeing depositors and the banking system as a whole. The main advantages and disadvantages of approaches based on risk criteria, taking into account international experience that will allow the banking market to become more mature and competitive. The criteria of efficiency differentiation of risks, advantages and disadvantages of each approach.

Keywords: risk assessment, deposit, differentiated assessments, financing, insurance, depositinsurance.

Завантажити статтю (pdf)