Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Александрова Г.М. Стан бюджетного вирівнювання в Україні та проблеми застосування міжбюджетних трансфертів на практиці

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена виявленню впливу міжбюджетних трансфертів на наповненість доходної частини бюджетів органів місцевого самоврядування. Досліджено статистичні показники, що характеризують стан міжбюджетних відносин в частині трансфертів, задля цього розглянуто виконання доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів за 2012–2014 рр. Здійснено аналіз обсягів міжбюджетних трансфертів та їх видів за останні п’ять років. Досліджено процес передачі коштів як механізм бюджетного вирівнювання. Виявлено основні проблеми, що спіткають бюджети при бюджетному вирівнюванні. Надано рекомендації щодо покращення стану бюджетів регіонів у часи економічних трансформацій в Україні.

Ключові слова: міжбюджетні відносини, бюджетні трансферти, вирівнювання, місцеві бюджети, фінансова незалежність, перерозподіл податків, бюджети місцевих громад.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена выявлению влияния межбюджетных трансфертов на наполняемость доходной части бюджетов органов местного самоуправления. Исследованы статистические показатели, характеризующие состояние межбюджетных отношений в части трансфертов, для этого рассмотрено выполнение доходов местных бюджетов, которые учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов за 2012–2014 гг. Проведен анализ объемов межбюджетных трансфертов и их видов за последние пять лет. Исследован процесс передачи средств как механизм бюджетного выравнивания. Выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются бюджеты при бюджетном выравнивании. Даны рекомендации по улучшению состояния бюджетов регионов в период экономических трансформаций в Украине.

Ключевые слова: межбюджетные отношения, бюджетные трансферты, выравнивание, местные бюджеты, финансовая независимость, перераспределение налогов, бюджеты местных громад.

ANNOTATION
The article is devoted to revealing the impact of intergovernmental transfers to filling the budget revenue of local governments. Studied statistical indicators that characterize the state of intergovernmental relations regarding transfers, this is considered to execution of local budgets, which are relevant to the equalization transfers for 2012-2014 years. The analysis of intergovernmental transfers and their species in the past five years. The process of transfer of funds as a mechanism of financial equalization. The basic problems that come upon budgets in fiscal equalization. The recommendations for improvement of regional budgets in times of economic transformations in Ukraine.

Keywords: intergovernmental relations, fiscal transfers, alignment, local budgets, financial independence, tax redistribution, the budgets of local communities.

Завантажити статтю (pdf)