Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Лук'яненко О.Д., Лук'яненко Л.І. Університетська наука і освіта в інтелектуальній парадигмі глобального розвитку

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено дослідженню сучасних якісних і кількісних тенденцій глобальної інтелектуалізації. Показано зростаючу роль університетів в становленні постіндустріальної економіки знань. Виявлено сучасні тренди і особливості університетської діяльності, пов’язані із пріоритетністю фундаментальних наукових досліджень, інноваційністю і віртуалізацією програм і курсів, диверсифікацією фінансування. Проаналізовано фактори глобальної конкурентоспроможності дослідницьких та підприємницьких університетів. Акцентовано увагу на можливостях генерування конкурентних переваг у глобальному інформсередовищі шляхом налагодження ефективної онлайнової наукової та освітньої взаємодії. Проілюстровано ключові універсальні дилеми розвитку науки і освіти у контексті протиріч між глобальними та національними умовами і факторами. Обґрунтовано глобальну модель інтелектуалізації економічного розвитку, базовану на відкритих науці, освіті, інноваціях.

Ключові слова: глобальна інтелектуалізація, фундаментальна наука, прикладні дослідження, університетська освіта, дослідницькі університети, підприємницькі університети, відкрита наука, відкрита освіта, відкриті інновації.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию современных качественных и количественных тенденций глобальной интеллектуализации. Показана растущая роль университетов в становлении постиндустриальной экономики знаний. Обнаружены современные тренды и особенности университетской деятельности, связанные с приоритетностью фундаментальных научных исследований, инновационностью и виртуализацией программ и курсов, диверсификацией финансирования. Проанализированы факторы глобальной конкурентоспособности исследовательских и предпринимательских университетов.
Акцентировано внимание на возможностях генерирования конкурентных преимуществ в глобальной информационной среде путем налаживания эффективного онлайнового научного и образовательного взаимодействия. Проиллюстрированы ключевые универсальные дилеммы развития науки и образования в контексте противоречий между глобальными и национальными условиями и факторами. Обоснована глобальная модель интеллектуализации экономического развития, базированная на открытых науке, образовании, инновациях.

Ключевые слова: глобальна интеллектуализация, фундаментальная наука, прикладные исследования, университетское образование, исследовательские университеты, предпринимательские университеты, открытая наука, открытое образование, открытые инновации.

АNNOTATION
The article is dedicated to the analysis of the modern qualitative and quantitative trends in global intellectualization. The growing role of the universities in the establishment of the post-industrial knowledge economy is shown. The modern trends and features of the university activities, related to the priority of the basic scientific research, innovation and virtualization of the programs and courses, the diversification of funding are defined. The factors of the global competitiveness and research and entrepreneurial universities are analyzed. The greater focus is placed on possibilities of generating of the competitive advantages in the global information environment through the establishment of the effective online scientific and educational cooperation. The key universal dilemmas of science and education development within the context of the contradictions between the global and national conditions and factors are illustrated. The global model of the economic development’s intellectualization, based on the innovations, open to the science and education, is substantiated.

Keywords: global intellectualization, basic science, applied research, university education, research universities, entrepreneurial universities, open science, open education, open innovations.

Завантажити статтю (pdf)