Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Чувікіна Н.В. Формування принципів планування розвитку міських територій та агломерацій (просторовий підхід)

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена розробці нових стандартів управління розвитком міських територій. Обґрунтована теза про те, що просторове планування є важливою складовою методичного забезпечення реалізації політики просторового розвитку. Визначено головні наукові школи теоретичного моделювання розвитку міст та міських територій. Аргументовано положення про те, що загальносистемні принципи планування можуть бути застосовані для просторового планування. Врахування європейських принципів планування розвитку міських територій (поліцентрія, метрополізація, багатоваріантність фінансування і стратегічність) дозволяє реалізувати такі загальносистемні принципи, як цілеспрямованість, оптимальність, адаптивність.

Ключові слова: міська територія, принципи, планування, розвиток, просторовий аспект.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена разработке новых стандартов управления развитием городских территорий. Обоснован тезис о том, что пространственное планирование является важной составляющей методического обеспечения реализации политики пространственного развития. Выделены основные научные школы теоретического моделирования развития городов и городских территорий. Аргументировано положение о том, что общесистемные принципы планирования применимы и для пространственного планирования. Учет европейских принципов планирования развития городских территорий (полицентрия, метрополизация, многовариантность финансирования и стратегичность) позволит реализовать такие общесистемные принципы, как целенаправленность, оптимальность, адаптивность.

Ключевые слова: городская территория, принципы, планирование, развитие, пространственный аспект.

АNNOTATION
The article is devoted to the creation of new standards for the management of urban territories. The study focused on the fact that spatial planning is an important component of the methodical implementation of policies of spatial development. Main types of theoretical schools of modeling the development of cities and urban areas are identified. The use of system-wide planning principles (goal setting, proportionality, optimality, priority, hierarchy, continuity, adaptability) in spatial planning has been proven. European principles of development planning of urban areas have been systematized. These principles include polycentric development, metropolization, flexible funding and strategic vision.

Keywords: urban areas, principles, planning, development, spatial aspect.

Завантажити статтю (pdf)