Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гнатенко М.К. Закономірності інноваційного економічного розвитку в умовах ринкових відносин

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто чотири основні концептуальні підходи до ролі інновацій в процесі соціально-економічного розвитку: науково-технічний; ринковий; підприємницький; інтелектуальний. Наведено характеристику базових концепцій інноваційного розвитку. Зроблено висновок, що інноваційний розвиток являє собою складний соціально-економічний процес, в ході якого відбувається удосконалення наявних виробничих сил на засадах засвоєння та впровадження у практику господарювання новітніх досягнень науки і техніки.

Ключові слова: інновації, економічний розвиток, концепції інноваційного розвитку.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены четыре основных концептуальных подхода к роли инноваций в процессе социально-экономического развития: научно-технический; рыночный; предпринимательский; интеллектуальный. Приведена характеристика базовых концепций инновационного развития. Сделан вывод, что инновационное развитие представляет собой сложный социально-экономический процесс, в ходе которого происходит усовершенствование имеющихся производственных сил на основе усвоения и внедрения в практику хозяйствования новейших достижений науки и техники.

Ключевые слова: инновации, экономическое развитие, концепции инновационного развития.

ANNOTATION
The article discusses four main conceptual approaches to the role of innovation in the process of social and economic development: scientific & technical; market; entrepreneurial; intellectual. The characteristic of innovative development basic concepts is given. It is concluded that innovative development is a complex socio-economic process. And this process includes the improvement of existing productive forces on the basis of mastering and implementation of the management latest achievements in science and technology.

Keywords: innovations, economic development, the concepts of innovative development.

Завантажити статтю (pdf)