Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Романко О.П., Савчин І.З. Внутрішнє і зовнішнє середовище впливу на економічну стійкість нафтогазових підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність економічної стійкості підприємства, зовнішні та внутрішні чинники формування економічної стійкості та фактори, що здійснюють безпосередній вплив на неї; розкрито основні властивості категорії економічної стійкості підприємства; проаналізовано механізм управління класичного організаційно-економічного підприємства; доведено та досліджено взаємозв’язок дестабілізуючих факторів нафтогазового підприємства з фінансовою, виробничою, соціальною, інформаційною та екологічною стійкістю.

Ключові слова: економічна стійкість підприємства, зовнішні чинники, внутрішні чинники, категорія економічного механізму, нестабільність зовнішнього та внутрішнього середовища.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена сущность экономической устойчивости предприятия, внешние и внутренние факторы формирования экономической устойчивости и факторы, которые оказывают на нее непосредственное влияние, раскрыты основные свойства категории экономической устойчивости предприятия, проанализирован механизм управления классического организационно-экономического предприятия, доказана и исследована взаимосвязь дестабилизирующих факторов нефтегазового предприятия с финансовой, производственной, социальной, информационной и экологической устойчивостью.

Ключевые слова: экономическая устойчивость предприятия, внешние факторы, внутренние факторы, категория экономического механизма, нестабильность внешней и внутренней среды.

ANNOTATION
The article deals with the subject matter of economic sustainability, external and internal factors of economic sustainability formation and factors which directly influence it. The basic properties of economic sustainability of the enterprise are revealed. The mechanism of classical organizational and economic enterprise management is analyzed. The relation between destabilizing factors of oil and gas enterprise with financial, industrial, social, informational and ecological sustainability is studied.

Keywords: economic stability of the enterprise, external factors, internal factors, the category of economic mechanism, instability of external and internal environment.

Завантажити статтю (pdf)