Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Матросов О.Д., Матросова В.О. Імперативи сучасного виробництва як джерело аксіологічних трансформацій категорії «економічний потенціал промислового підприємства»

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто зміну чинників розвитку, досліджено природно-суспільні та соціально-економічні процеси розвитку виробничої сфери, розкрито методологічні основи нового комплексного неоекономічного підходу до категорії «економічний потенціал», обґрунтовано імперативи сучасного виробництва, визначено ключові вектори аксіологічних трансформацій категорії «економічний потенціал».

Ключові слова: розвиток, виробництво, економічний потенціал, динамічність, інтелектуалізація, екологізація, мініатюризація, глобалізація.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено изменение факторов развития, исследованы природно-общественные и социально-экономические процессы развития производственной сферы, раскрыты методологические основы нового комплексного неоэкономического подхода к категории «экономический потенциал», обоснованы императивы современного производства, определены ключевые векторы аксиологических трансформаций категории «экономический потенциал».

Ключевые слова: развитие, производство, экономический потенциал, динамичность, интеллектуализация, экологизация, миниатюризация, глобализация.

АNNOTATION
The change of factors of development is considered, the naturally-public and socio-economic processes of development of productive sphere are investigational, methodological bases of the new complex neoeconomic going are exposed near a category "economic potential", the imperatives of modern production are reasonable, the key vectors of axiology transformations of category are certain "economic potential".

Keywords: development, production, economic potential dynamic, intellect, ecologization, miniature, globalization.

Завантажити статтю (pdf)