Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Захарчин Г.М., Любомудрова Н.П. Методичні засади формування систем мотивації праці в сучасному менеджменті

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовується необхідність вивчення взаємозв’язку між цінностями, закономірностями поведінки і мотивами, які на рівні трудової діяльності трансформуються у відповідні мотиватори. Розглядаються складові мотиваційного процесу, які охоплюють відповідні етапи формування мотивів і поведінки людини, технологію мотивації, направлену на розвиток та ефективну діяльність персоналу підприємства. Проаналізовано вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на мотив поведінки працівника. Розглянуто вплив потреб на формування мотиваційного ядра людини, а також у площині збігу інтересів та очікувань працівника та підприємства.

Ключові слова: цінності, потреби, мотиватори, мотивація персоналу, мотиваційна політика, мотиваційний процес, організаційна поведінка персоналу.

АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается необходимость изучения взаимосвязи между ценностями, закономерностями поведения и мотивами, которые на уровне трудовой деятельности трансформируются в соответствующие мотиваторы. Рассматриваются составляющие мотивационного процесса, которые охватывают соответствующие этапы формирования мотивов и поведения человека, технологию мотивации, направленную на развитие и эффективную деятельность персонала предприятия. Проанализировано влияние внешней и внутренней среды на мотив поведения работника. Рассмотрено влияние потребностей на формирование мотивационного ядра человека, а также в плоскости совпадения интересов и ожиданий работника и предприятия.

Ключевые слова: ценности, потребности, мотиваторы, мотивация персонала, мотивационная политика, мотивационный процесс, организационное поведение персонала.

АNNOTATION
The necessity of studying the relationship between values and patterns of behavior and motives, which are transformed into the appropriate motivators under the conditions of employment, is justified. We consider the components of the motivational process, covering the relevant stages of the motives of human behavior, motivation technology, aimed at the development and effective personnel activities. The influence of the external and internal environment to the tune of employee behavior is analyzed. The influence on the needs formation of the motivational core rights, is rewired in the plane of coincidence the interests and expectations of the employee and the company.

Keywords: values, needs, motivators, personnel motivation, motivational policy, motivational process, personnel organizational behavior.

Завантажити статтю (pdf)