Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Данкевич А.Є. Розвиток орендних земельних відносин в умовах корпоратизації

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено стан розвитку орендних земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах України. Проаналізовано становлення організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі економіки в умовах трансформації стосунків власності, досліджено ефективність їх господарської діяльності та запропоновано напрями підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Розкрито сутність процесів концентрації орендованих земель в агрохолдингах. Науково обґрунтовано пропозиції щодо напрямів їх подальшого удосконалення.

Ключові слова: орендні земельні відносини, земельна ділянка, орендна плата, грошова оцінка земель, інтеграція, інтеграційні процеси, агрохолдинги.

АННОТАЦИЯ
В статье исследовано состояние развития арендных земельных отношений в сельскохозяйственных предприятиях Украины. Проанализировано становление организационно-правовых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики в условиях трансформации отношений собственности, исследована эффективность их хозяйственной деятельности и предложены направления повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Раскрыта сущность процессов концентрации арендованных земель в агрохолдингах. Научно обоснованы предложения относительно направлений их дальнейшего усовершенствования.

Ключевые слова: арендные земельные отношения, земельный участок, арендная плата, денежная оценка земель, интеграция, интеграционные процессы, агрохолдинги.

АNNOTATION
Development of the leasings landed relations status is investigational in the agricultural enterprises of Ukraine. Becoming of legal forms of menage is analysed in agriculture in the conditions of transformation of relations of property, efficiency of their economic activity is investigational and directions of increase of efficiency of agricultural production are offered. Essence of processes of concentration of the leased earth is exposed in agrokholdings. Scientifically reasonable suggestion in relation to directions of their further improvement.

Keywords: rental land relations, land shores, land, pecuniary valuation of land, integration, integration processes, agrarian holdings.

Завантажити статтю (pdf)