Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Войтович А.В. Ідентифікація цілей управління персоналом: компетентнісний підхід

АНОТАЦІЯ
Статтю присвячено розробці методичних рекомендацій щодо оцінювання персоналу підприємства на основі компетентнісного підходу, які дозволяють визначити вплив кожної окремої компетенції, а також їх груп на загальний рівень оцінки стану персоналу. Особливу увагу приділено визначенню вагомостей окремих компетенцій в загальній моделі, що дає можливість отримання об’єктивної оцінки за достатньо широким переліком складових. Використання запропонованих рекомендацій дозволяє визначити пріоритетні напрями управління персоналом.

Ключові слова: персонал, оцінювання, компетенції, компетентнісний підхід, цілі управління персоналом.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена разработке методических рекомендаций для оценки персонала предприятия на основе компетентностного подхода, которые позволяют определить влияние каждой отдельной компетенции, а также их групп на общий уровень оценки состояния персонала. Особое внимание уделено определению весомостей отдельных компетенций в общей модели, что дает возможность получения объективной оценки достаточно широким перечнем составляющих. Использование предложенных рекомендаций позволяет определить приоритетные направления управления персоналом.

Ключевые слова: персонал, компетенции, компетентностный подход, цели управления персоналом.

АNNOTATION
The article is given over development of best practices of performance appraisal based on competency approach intended to determine the impact of each individual competencies and their groups to the overall assessment of the staff. Particular attention is given to the importance of individual competence in the general model, which makes it possible to obtain an objective assessment for wide list of components. Using the proposed guidelines to determine priority areas of personnel management.

Keywords: staff, competence, competence approach, purpose of personnel management.

Завантажити статтю (pdf)