Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Прушківська Е.В. Структурні зрушення у промисловому секторі в умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів

АНОТАЦІЯ
У статті представлені теоретичні дослідження структурних зрушень у промисловості у контексті глобальних процесів. За результатами аналізу виявлено, що відмінності між розвиненими та країнами, що розвиваються, характеризуються якісним рівнем розвитку промисловості та їхнім індустріальним потенціалом. З’ясовано, що розвиток нових індустріальних країн змінює загальносвітову структуру промисловості, а також характеризує новий виток розвитку процесу індустріалізації в глобальному масштабі. Аналіз темпів зростання світового промислового виробництва у посткризовий період характеризується поступовим відновленням та процесами неоіндустріалізації.

Ключові слова: глобалізація, промисловість, структурні зрушення, структура економіки, неоіндустріалізація, індустріалізація, зайнятість.

АННОТАЦИЯ
В статье представлены теоретические исследования структурных сдвигов в промышленности в контексте глобальных процессов. По результатам анализа выявлено, что различия между развитыми и развивающимися странами характеризуются качественным уровнем развития промышленности и их индустриальным потенциалом. Выяснено, что развитие новых индустриальных стран меняет общемировую структуру промышленности, а также характеризует новый виток развития процесса индустриализации в глобальном масштабе. Анализ темпов роста мирового промышленного производства в посткризисный период характеризуется постепенным восстановлением и процессами неоиндустриализации.

Ключевые слова: глобализация, промышленность, структурные сдвиги, структура экономики, неоиндустриализация, индустриализация, занятость.

ANNOTATION
The article presents the theoretical investigations of structural changes in industry in the context of global processes. According to the results of the analysis revealed that the differences between developed and developing countries, characterized by a quality level of industrial development and their industrial potential. It is found that the development of newly industrialized countries is changing the global industry structure and characterizes a new stage of development of the process of industrialization on a global scale. Analysis of the rate of growth of world industrial production in the post-crisis period is characterized by gradual recovery and processes neoindustrial.

Keywords: globalization, industry, structural changes, structure of economy, neoindustrialization, industrialization, employment.

Завантажити статтю (pdf)