Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Лучик Г.М. Характеристика критеріїв обліково-аналітичної інформації у забезпеченні якісної інформаційної бази для управління

АНОТАЦІЯ
У статті розроблено характеристику вимог до обліково-аналітичної інформації у розрізі економічних, юридичних і психологічних критеріїв з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Економічні критерії розкрито через кількісні, якісні та ціннісні вимоги, вони дають можливість проаналізувати фінансові показники діяльності аграрного підприємства. Юридичні та психологічні критерії розкрито як основний інструментарій у забезпеченні ефективної організації управління на основі нефінансових показників інтегрованої звітності. Сформовані критерії підвищать рівень якості обліково-аналітичного інформаційного забезпечення та ефективність прийняття управлінських рішень суб’єктами господарювання.

Ключові слова: обліково-аналітична інформація, система бухгалтерського обліку, управлінські рішення, обліково-аналітичне інформаційне забезпечення, система управління.

АННОТАЦИЯ
В статье разработана характеристика требований к учетно-аналитической информации в разрезе экономических, юридических и психологических критериев для принятия эффективных управленческих решений. Экономические критерии раскрыты через количественные, качественные и ценностные требования, они дают возможность проанализировать финансовые показатели деятельности аграрного предприятия. Юридические и психологические критерии раскрыты как основной инструментарий в обеспечении эффективной организации управления на основе нефинансовых показателей интегрированной отчетности. Сформированные критерии повысят уровень качества учетно-аналитического информационного обеспечения и эффективность принятия управленческих решений субъектами хозяйствования.

Ключевые слова: учетно-аналитическая информация, система бухгалтерского учета, управленческие решения, учетно-аналитическое информационное обеспечение, система управления.

ANNOTATION
In the article the description of the requirements for accounting and analytical information in terms of economic, legal and psychological criteria to take effective management decisions. Economic criteria revealed through quantitative, qualitative and value requirements make it possible to analyze the financial performance of agricultural enterprises. Legal and psychological criteria disclosed as major tools in ensuring the effective management organization based on non-financial indicators integrated reporting. Formed criteria enhance the quality of accounting and analytical information provision and effectiveness of management decision-making entities.

Keywords: accounting and analytical information system of accounting, management decisions, accounting and analytical information security management system.

Завантажити статтю (pdf)