Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Костенко В.В. Теоретичні аспекти банківського нагляду в Україні: сутність та його види

АНОТАЦІЯ
В умовах трансформації економіки України, що постійно породжує нову економічну ситуацію, здійснення банківського нагляду має велике як теоретичне, так і практичне значення. За таких обставин зростає значення дослідження нових тенденцій у змісті та характері банківського нагляду. У статті автором проаналізовано підходи до визначення поняття «банківський нагляд» та розглянуто класифікацію видів банківського нагляду.

Ключові слова: банківський нагляд, банківське регулювання, контроль, моніторинг, вступний нагляд, пруденційний нагляд, особливий нагляд, ліквідаційний нагляд.

АННОТАЦИЯ
В условиях трансформации экономики Украины, что постоянно порождает новую экономическую ситуацию, осуществление банковского надзора имеет большое как теоретическое, так и практическое значение. При таких обстоятельствах возрастает значение исследования новых тенденций в содержании и характере банковского надзора. В статье автором проанализированы подходы к определению понятия «банковский надзор» и рассмотрена классификация видов банковского надзора.

Ключевые слова: банковский надзор, банковское регулирование, контроль, мониторинг, вступительный надзор, пруденциальный надзор, особый надзор, ликвидационный надзор.

АNNOTATION
In the economic transformation of Ukraine which constantly generates new economic situation, banking supervision has great both theoretical and practical importance. In such circumstances, the importance of research into new trends in content and nature of banking supervision. In the article, the author analyzes the approaches to the definition of «banking supervision» and considered the classification of banking supervision.

Keywords: banking supervision, bank regulation, control, monitoring, introductory supervision, prudential supervision, special supervision, liquidation supervision.

Завантажити статтю (pdf)