Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Зуєва О.В. Оцінювання внутрішніх факторів впливу на окремі складові фінансового потенціалу банку

АНОТАЦІЯ
Проаналізовано внутрішні фактори формування фінансових спроможностей та можливостей банку на ринку банківських послуг України. Визначено основні показники, що характеризують найбільш значимі з проаналізованих факторів. На основі визначених показників за даними окремих банків розраховано таксономічний показник привабливості банку і виявлено його зв’язок із часткою, що займає конкретний банк на ринку банківських послуг України за окремими напрямами залучення та розміщення фінансових ресурсів.

Ключові слова: фінансові спроможності банку, фінансові можливості банку, привабливість банку, таксономічний показник, внутрішні фактори.

АННОТАЦИЯ
Проанализированы внутренние факторы формирования финансовых способностей и возможностей банка на рынке банковских услуг Украины. Определены основные показатели, характеризующие наиболее значимые из проанализированных факторов. На основе определенных показателей по данным отдельных банков рассчитан таксономический показатель привлекательности банка и выявлена его связь с долей, которую занимает конкретный банк на рынке банковских услуг Украины по отдельным направлениям привлечения и размещения финансовых ресурсов.

Ключевые слова: финансовые способности банка, финансовые возможности банка, привлекательность банка, таксономический показатель, внутренние факторы.

ANNOTATION
The internal factors of forming of financial abilities and possibilities of the bank in the banking market of Ukraine were analyzed. The main indicators characterizing the most important of the analyzed factors were identified. The taxonomic index of attractiveness of the bank was calculated on the basis of certain indicators according to the data certain banks and connection of taxonomic index with the share, which occupies a particular bank in the Ukrainian banking market in certain areas of attracting and placing of financial resources, was found.

Keywords: bank’s financial abilities, bank’s financial possibilities, attractiveness of the bank, taxonomic index, internal factors.

Завантажити статтю (pdf)