Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Ткачук Г.Ю. Інформаційне забезпечення аналізу ділової активності підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті обґрунтовано необхідність володіння інформацією як одним із найважливіших ресурсів для прийняття управлінських рішень. Виходячи з того, що ділова активність підприємства характеризує ефективність здійснення його фінансово-господарської діяльності, інформація про її стан стає цікавою як для зовнішніх, так і для внутрішніх користувачів. Для кожної функціональної сфери діяльності підприємства повинні бути використані відповідні джерела інформації, а у кожної категорії користувачів – різний доступ до них. В процесі оцінки ділової активності вкрай важливою є розробка моделі її інформаційного забезпечення.

Ключові слова: інформація, інформаційні джерела, користувачі інформації ділова активність, фінансова звітність.

АННОТАЦИЯ
В статье обоснована необходимость владения информацией как одним из важнейших ресурсов для принятия управленческих решений. Исходя из того, что деловая активность предприятия характеризует эффективность осуществления его финансово-хозяйственной деятельности, информация о ее состоянии становится интересной как для внешних, так и для внутренних пользователей. Для каждой функциональной сферы деятельности предприятия должны быть использованы соответствующие источники информации, а у каждой категории пользователей – разный доступ к ним. В процессе оценки деловой активности крайне важна разработка модели ее информационного обеспечения.

Ключевые слова: информация, информационные источники, пользователи информации деловая активность, финансовая отчетность.

ANNOTATION
In the article the necessity possession of information as one of the most important resources for management decisions. Based on the fact that the business activity of the company describes the effectiveness of the implementation of its financial and economic activities, the information about its condition is exciting for both external and internal users. For each functional area of the company should be used relevant sources of information, and in each category of users – different access. During the assessment of business activity is crucial to develop a model of information provision.

Keywords: information, information sources, users information on business activity, the financial statements.

Завантажити статтю (pdf)