Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Вострякова В.І., Коляденко С.В. Кількісні дослідження відповідального управління агропродовольчими ланцюгами постачання: світовий досвід

АНОТАЦІЯ
Пильна увага споживачів до якості продуктів харчування і необхідність зниження рівня нераціонального використання продовольства призводять до зосередження уваги науковців на розвитку такого напрямку менеджменту як управління агропродовольчими ланцюгами постачань (УАЛП), який враховує не лише традиційні завдання управління ланцюгами постачання (УЛП): вартість і оперативність реагування, але й характеристики притаманні саме агропродовольчим ланцюгам постачання. Широке впровадження концепції сталого розвитку в агропродовольчий сектор призводить до швидкого еволюціонування його результатів в розробку нової концепції: відповідального управління агропродовольчими ланцюгами постачання (ВУАЛП). Відповідно до цих тенденцій, зарубіжними дослідниками було розроблено різні інструменти підтримки прийняття рішень, які можуть бути використані в управлінні, поступово збільшуючи складність у процесі переходу від УЛП до УАЛП та ВУАЛП.

Ключові слова: агрологістичний менеджмент, стійкість, кількісні моделі, ключові показники ефективності, відповідальне управління.

АННОТАЦИЯ
Пристальное внимание потребителей к качеству продуктов питания и необходимость снижения уровня нерационального использования продовольствия приводят к сосредоточению внимания ученых на развитии такого направления менеджмента как управление агропродовольственными цепями поставок (УАЦП), который учитывает не только традиционные задачи управления цепями поставок (УЦП): стоимость и оперативность реагирования , но и характеристики присущи именно агропродовольственным цепям поставок. Широкое внедрение концепции устойчивого развития в продовольственный сектор приводит к эволюционированию его результатов в разработку новой концепции: ответственного управления агропродовольственными цепями поставок (ОУАЦП). В соответствии с этими тенденциями, зарубежными исследователями были разработаны различные инструменты поддержки принятия решений, которые могут быть использованы в управлении, постепенно увеличивая сложность в процессе перехода от УЦП до УАЦП и ОУАЦП.

Ключевые слова: агрологистический менеджмент, устойчивость, количественные модели, ключевые показатели эффективности, ответственное управление.

ANNOTATION
High consumer’s attention to the food quality and the need to reduce wastage of food make researchers to focus on the development on Food Supply Chain Management (FSCM), which takes into account not only the traditional tasks of supply chain management (SFM), such as cost and responsiveness, but also considers intrinsic characteristics of food supply chains. The widespread implementation of the sustainable development concept in the food sector leads to the rapid evolution of its results in the development of a new fast-growing concept: Sustainable Food Supply Chain Management (SFSCM). In response to these trends, researchers have developed various decision support tools that can be used for handling progressively increasing complexity along the alteration process from SCM to FSCM and now to SFSCM.

Keywords: Food logistics management, Sustainability, Quantitative models, Key performance indicators, Sustainable management.

Завантажити статтю (pdf)