Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Алмашій Я.І. Менеджмент та управління кризовими явищами у діяльності сучасного підприємства

АНОТАЦІЯ
Автором узагальнено різні підходи до вивчення фаз життєвого циклу підприємства та проаналізовано методичні підходи до вивчення кризових явищ. У результаті проведеного аналізу, узагальнення підходів щодо визначення сутності та основи антикризового управління визначено, що у сучасній глобальній економіці проблеми вивчення антикризового управління є актуальними. У зв’язку із цим постає питання розроблення єдиної моделі управління кризовими явищами у діяльності сучасного підприємства.

Ключові слова: життєвий цикл, моделі життєвого циклу, стадії розвитку, бізнес, кризове явище, дефолт, антикризове управління.

АННОТАЦИЯ
Автором обобщены различные подходы к изучению фаз жизненного цикла предприятия и проанализированы методические подходы к изучению кризисных явлений. В результате проведенного анализа, обобщения подходов к определению сущности и основы антикризисного управления определено, что в современной глобальной экономике проблемы изучения антикризисного управления актуальны. В связи с этим возникает вопрос разработки единой модели управления кризисными явлениями в деятельности современного предприятия.

Ключевые слова: жизненный цикл, модели жизненного цикла, стадии развития, бизнес, кризисное явление, дефолт, антикризисное управление.

ANNOTATION
The author summarizes the various approaches to the study phases of the life cycle of the enterprise, and analyzed the methodological approaches to the study of the crisis. As a result of analysis, synthesis approaches to defining the essence and fundamentals of crisis management, ше iy is determined that in today’s global economy, there are problems of studying the relevant crisis management. In this regard, the question arises of developing a single model of governance crises in the activities of the modern enterprise.

Keywords: life cycle, life cycle models, stage of development, business, crisis events, default, crisis management.

Завантажити статтю (pdf)