Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Москаленко К.І. Методичний підхід до оцінки зовнішньоекономічного потенціалу машинобудівних підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто проблемні питання щодо переходу підприємств машинобудування до зовнішньоекономічних відносин. Запропоновано методичний підхід до оцінки зовнішньо-економічного потенціалу машинобудівного підприємства, який базується на таксонометричному методі і дозволяє провести рейтингову оцінку зовнішньоекономічного потенціалу підприємств різних підгалузей машинобудування на різних стадіях операційного циклу.

Ключові слова: потенціал, підхід, машинобудування, підприємство, комплекс, оцінка.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемные вопросы по переходу предприятий машиностроения к внешнеэкономическим отношениям. Предложен методический подход к оценке внешнеэкономического потенциала машиностроительного предприятия, основанный на таксонометрическом методе и позволяет провести рейтинговую оценку внешнеэкономического потенциала предприятий различных подотраслей машиностроения на разных стадиях операционного цикла.

Ключевы еслова: потенциал, подход, машиностроение, предприятие, комплекс, оценка.

ANNOTATION
The article deals with the problems concerning the transition of the machine-building enterprises to foreign economic relations. The author suggests a methodical approach to evaluating foreign economic potential of the machine-building enterprise based on taxonometric method and allows for a rating of the foreign economic potential of enterprises of different sub-industries of machine-building at various stages of the operational cycle.

Keywords: potential, approach, machine-building, enterprise, complex, assessment.

Завантажити статтю (pdf)