Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Туровська О.А. Філософія свободи вибору в контексті державотворення у Швейцарії

АНОТАЦІЯ
Проведений аналіз історичних типів відносин між особистістю і суспільством засвідчив, що в умовах прискореного розвитку цивілізації роль особистості в суспільстві та рівень її свободи істотно зростають. Доведено, що у сучасному світі стає усе більш актуальною проблема співвідношення свободи вибору особи та її відповідальності при проведенні виборів та референдумів. Обґрунтовано, що питома вага і значення виборів у політичному житті різних країн неоднакові. Суттєві особливості має специфіка виборчого процесу у Швейцарії. Встановлено, що важливу роль у державотворенні даної країни відіграють референдуми. У Швейцарії діє змішана виборча система. Національна рада (нижня палата парламенту) обирається – за пропорційною системою, а Ради кантонів (верхня палата) – за мажоритарною системою в два тури. Доведено, що саме народна ініціатива як вияв влади громадян є свідченням їх залучення до загальнодержавних справ. У Швейцарії пересічні жителі країни не лише схвалюють чи відхиляють ініціативи обраних представників влади, а й самі генерують ідеї поліпшення життя на кантональному і навіть загальнодержавному рівнях. Встановлено, що обов’язковим предметом референдуму народу і кантонів є питання зміни Союзної конституції, приєднання до міжнародних організацій та організації колективної безпеки. Питання ж менш глобального, проте гострішого соціального характеру можуть також бути предметом народного голосування. Досліджено, що починаючи з року заснування у Швейцарії було проведено понад 200 референдумів, присвячених найрізноманітнішим питанням кантонального та федерального життя. Досвід Швейцарії показав, що зростання ступеня свободи особи може слугувати за критерій суспільного прогресу. У міру розвитку суспільства, з кожною наступною епохою відкриваються нові можливості зростання ступеня свободи особи, при цьому філософія свободи вибору має суттєвий вплив на економічний розвиток кожної країни.

Ключові слова: філософія, свобода, суспільство, вибори, Швейцарія, економічний розвиток, референдум.

АННОТАЦИЯ
Проведенный анализ исторических типов отношений между личностью и обществом показал, что в условиях ускоренного развития цивилизации роль личности в обществе и уровень ее свободы существенно возрастают. Доказано, что в современном мире становится все более актуальной проблема соотношения свободы выбора личности и ее ответственности при проведении выборов и референдумов. Обосновано, что удельный вес и значение выборов в политической жизни различных стран неодинаковы. Существенные особенности имеет специфика избирательного процесса в Швейцарии. Установлено, что важную роль в государственном механизме данной страны играют референдумы. В Швейцарии действует смешанная избирательная система. Национальный совет (нижняя палата парламента) избирается – по пропорциональной системе, а Совета кантонов (верхняя палата) – по мажоритарной системе в два тура. Доказано, что именно народная инициатива как проявление власти граждан является свидетельством их привлечения к общегосударственным делам. В Швейцарии рядовые жители страны не только одобряют или отклоняют инициативы избранных представителей власти, но и сами генерируют идеи улучшения жизни на кантонскоми даже общегосударственном уровнях. Установлено, что обязательным предметом референдума народа и кантонов есть вопрос изменения Союзного конституции, присоединение к международным организациям и организации коллективной безопасности. Вопросы же менее глобального, однако острого социального характера могут также быть предметом народного голосования. Доказано, что начиная с года основания в Швейцарии было проведено более 200 референдумов, посвященных самым разнообразным вопросам кантонального и федерального жизни. Опыт Швейцарии показал, что рост степени свободы личности может служить в качестве критерия общественного прогресса. По мере развития общества, с каждой последующей эпохой открываются новые возможности роста степени свободы личности, при этом философия свободы выбора оказывает существенное влияние на экономическое раз-
витие каждой страны.

Ключевые слова: философия, свобода, общество, выборы, Швейцария, экономическое развитие, референдум.

ANNOTATION
The analysis of historical types of relations between the individual and society has shown, that under the rapid development of civilization, the role of the individual in society and the level of freedom increases significantly. It is proved, that the problem of balance of freedom of choice and individual responsibility during elections and referendums is becoming more urgent in the modern world. Is was shown, that the share of the importance of elections and political life in different countries vary. Essential specific features has the electoral process in Switzerland. The important role of the referendums was established. Switzerland has a mixed electoral system. The National Council (lower house of parliament) is elected under the proportional system, and the Council of States (upper house) – under the majority system, in two rounds. It was proved, that the people’s initiative as an expression of public authorities is the evidence of their involvement in national affairs. In Switzerland, the ordinary citizens of the country not only approve of or reject the initiative of elected officials, but they themselves generate ideas for improving the lives on cantonal and even national levels. It was established, that the compulsory referendum object of the people and the cantons is the question of change the Federal Constitution, accession to international organizations and organizations of collective security. The question is less global, but more acute social character may also be the subject to popular vote. It was studied, that since the founding year more than 200 referendums dedicated to a variety of federal and cantonal issues of life were conducted in Switzerland. Such experience has shown, that the increase in the degree of individual freedom can serve as a criterion of social progress. With the development of society, with each subsequent era, opportunities for individual freedom increase, and the philosophy of freedom of choice has a significant impact on the economic development of each country.

Keywords: philosophy, freedom, society, elections, Switzerland, economic development, referendum.

Завантажити статтю (pdf)