Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Вінська О.Й. Особливості механізму екологізації спільної аграрної політики ЄС

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено основні цілі, завдання та механізми досягнення стратегії ЄС «Європа-2020» та виокремлено її екологічну компоненту. Визначено роль сільського господарства у збережені природних ресурсів Європейського Союзу. Виявлено особливості екологічної складової у багатофункціональній аграрній моделі об’єднання. Досліджено особливості сучасного регулювання сільського господарства ЄС та проаналізовано інтеграцію екологічних принципів у систему підтримки в рамках спільної аграрної політики угруповання.

Ключові слова: Європейський Союз, стратегія «Європа-2020», спільна аграрна політика, зелений платіж, перехресна відповідність.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы основные цели, задачи и механизмы достижения стратегии ЕС «Европа-2020» и выделена ее экологическая компонента. Определена роль сельского хозяйства в сохранении природных ресурсов Европейского Союза. Выявлены особенности экологической составляющей в многофункциональной аграрной модели объединения. Исследованы особенности современного регулирования сельского хозяйства ЕС и проанализирована интеграция экологических принципов в систему поддержки в рамках общей аграрной политики группировки.

Ключевые слова: Европейский Союз, Стратегия «Европа-2020», общая аграрная политика, зеленый платеж, перекрестная ответственность.

ANNOTATION
The basic goals, objectives and mechanisms to achieve the EU strategy «Europe 2020» are researched and its environmental component is singled out. The role of agriculture in the preservation of natural resources of the European Union is defined. The features of the environmental component in multifunctional agricultural model of the union are shown. The features of the current regulation of the EU agriculture are inverstigated and integration of environmental principles in the support system under the common agricultural policy of the group is analyzed.

Keywords: European Union, Strategy «Europe-2020», Common agricultural policy, green payment, cross-compliance.

Завантажити статтю (pdf)