Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Коцюба О.C. Оцінювання ступеня ризику в разі одночасної нечіткості критерію і нормативу привабливості господарської діяльності

АНОТАЦІЯ
В статті представлено результати розвитку інструментарію оцінювання ступеня господарського ризику за умов нечітких вихідних даних. В межах трактування міри ризику як ступеня можливості невідповідності критеріального показника нормативному рівню розглянуто альтернативні нечітко-множинні методи його вимірювання. Для підходу на основі теоретико-ймовірнісної аналогії запропоновано метод наближеного визначення ступеня ризику за нечітким критерієм в разі одночасної нечіткості нормативу. Аналіз наявних і сформульованого методів супроводжується розглядом умовного прикладу їх використання.

Ключові слова: ризик, ступінь ризику, нечіткі дані, нечіткі множини, нечітка оцінка, міра можливості.

АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты развития инструментария оценки степени хозяйственного риска в условиях нечетких исходных данных. В рамках трактовки меры риска как степени возможности несоответствия критериального показателя нормативному уровню рассмотрены альтернативные нечетко-множественные методы его измерения. Для подхода на основе теоретико-вероятностной аналогии предложен метод приближенного определения степени риска по нечеткому критерию при одновременной нечеткости норматива. Анализ существующих и сформулированного методов сопровождается рассмотрением условного примера их использования.

Ключевые слова: риск, степень риска, нечеткие данные, нечеткие множества, нечеткая оценка, мера возможности.

ANNOTATION
The paper presents the results of development of economic risk estimation techniques with fuzzy data. The present research is limited to the interpretation of risk measure as degree of possibility for criterion to be non-compliant to normative level. Alternative fuzzy sets methods for measuring risk, based on the interval approach and theoretical-probabilistic methodology are considered. Based on the analogical for probability theory approach the method for approximate calculation of risk level with fuzzy criterion under fuzzy performance indicator simultaneously is proposed. Studying of current and proposed methods is accompanied by an example of their use.

Keywords: risk, risk level, fuzzy data, fuzzy sets, fuzzy evaluation, possibility measure.

Завантажити статтю (pdf)