Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Тимрієнко І.Ю. Облік і контроль у військових частинах: удосконалення методології та практичної організації

АНОТАЦІЯ
У статті зосереджено увагу на проблемах формування системи обліку і контролю у військових частинах. Запропонована методика формування єдиного підходу до питань змісту і методології бухгалтерського обліку і контролю, їх практичної організації відповідно до чинного законодавства. Наведена методика дозволяє більш обґрунтовано вести облік майна і зобов'язань військових частин, підвищити якість і достовірність облікових даних.

Ключові слова: військові частини, організація обліку, основні засоби, матеріальні ресурси, кошторис, бюджетні витрати, фінансовий контроль.

АННОТАЦИЯ
В статье сосредоточено внимание на проблемах формирования системы учета и контроля в воинских частях. Предложена методика формирования единого подхода к вопросам методологии бухгалтерского учета и контроля, их практической организации в соответствии с действующим законодательством. Приведенная методика позволяет более обоснованно вести учет имущества и обязательств военных частей, повысить качество и достоверность учетных данных.

Ключевые слова: воинские части, организация учета, основные средства, материальные ресурсы, смета, бюджетные расходы, финансовый контроль.

АNNOTATION
This paper focuses on the problems of formation of accounting and control system in the army. The technique of forming a unified approach to the content and methodology of accounting and control of their practice in accordance with applicable law. The technique allows a reasonably keep records of assets and liabilities units, improve the quality and reliability of accounting data.

Keywords: troops, organization of accounting, fixed assets, material resources, estimate, budget expenditures, financial control.

Завантажити статтю (pdf)