Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Волошан І.Г. Обліково-інформаційне забезпечення інтелектуальної власності як складової активів підприємства

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто нормативне регулювання обліку об’єктів інтелектуальної власності та їх види. Досліджено питання щодо оцінки об’єктів інтелектуальної власності при зарахуванні їх до складу нематеріальних активів підприємства. Вивчено процес документального оформлення об’єктів інтелектуальної власності при використанні їх у господарській діяльності підприємств України.

Ключові слова: інтелектуальна власність, інтелектуальний капітал, нематеріальні активи, об’єкти інтелектуальної власності, бухгалтерський облік.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено нормативное регулирование учета объектов интеллектуальной собственности и их виды. Исследованы вопросы оценки объектов интеллектуальной собственности при зачислении их в состав нематериальных активов. Изучен процесс документального оформления объектов интеллектуальной собственности при использовании их в хозяйственной деятельности предприятий Украины.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллектуальный капитал, нематериальные активы, объекты интеллектуальной собственности, бухгалтерский учет.

ANNOTATІON
Examіned normatіve regulatіon of іntellectual property accountіng and theіr types. Have been іnvestіgated the evaluatіon
questіons of іntellectual property when enrollіng them to іntangіble assets. Documentіng objects of іntellectual property whіch used іn the economіc actіvіtіes of the enterprіses of Ukraіne was studіed.

Keywords: іntellectual property, іntellectual capіtal, іntangіble assets, objects of іntellectual property, accountіng.

Завантажити статтю (pdf)