Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Новік О.І. Тлумачення поняття «податкове навантаження» у вітчизняній та зарубіжній літературі

АНОТАЦІЯ
Розглянуто та проаналізовано трактування поняття «податкове навантаження» з якісної та кількісної сторін. За результатами аналізу виявлено, що єдиного підходу до роз’яснення серед вчених-економістів не має. Визначено недоліки тлумачень та сформовано авторське визначення податкового навантаження, яке в подальшому буде використовуватись для формування єдиної методики розрахунку податкового тиску як в Україні, так і в зарубіжних країнах.

Ключові слова: податкова політика держави, податкове навантаження, валовий національний продукт, валовий внутрішній продукт, соціально-економічний розвиток.

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены и проанализированы трактовки поняття «налоговая нагрузка» с качественной и количественной сторон. По результатам анализа обнаружено, что единого подхода к разъяснению среди ученых-экономистов нет. Определены недостатки толкований и сформировано авторское определение налоговой нагрузки, которое в дальнейшем будет использоваться для формирования единой методики расчета налогового давления как в Украине, так и в зарубежных странах.

Ключевые слова: налоговая политика государства, налоговая нагрузка, валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, социально-экономическое развитие.

АNNOTATION
In the article the interpretation of the соnception of “tax burden” have been reviewed and analyzed from the qualitative and quantitative aspects. According to our analysis it is clear that there is no a unified approach to explaining this category among academic economists. Identify shortcomings of different interpretations and formed author’s own definition of the tax burden, which in future will be used for the formation of a uniform method of calculating the tax burden in Ukraine and abroad.

Keywords: state tax policy, tax burden, gross national product, gross domestic product, socio-economic development.

Завантажити статтю (pdf)