Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Гнидюк І.В. Шляхи вдосконалення механізму фінансового наповнення місцевого бюджету та реформування міжбюджетних відносин

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено проблеми фінансового наповнення місцевого бюджету, запропоновано шляхи їх вирішення. Побудовано модель програмно-цільового бюджетування. Запропоновано механізм посилення фінансової самостійності місцевих органів влади. Згідно зі змінами до БКУ (щодо бюджетної децентралізації) введено ряд нових міжбюджетних трансфертів та проаналізовано їх.

Ключові слова: бюджет, програмно-цільовий метод, доходи, витрати, міжбюджетні трансферти, бюджетна реформа.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы проблемы финансового наполнения местного бюджета, предложены пути их решения. Построена модель программно-целевого бюджетирования. Предложен механизм усиления финансовой самостоятельности местных органов власти. Согласно с изменения в БКУ (по бюджетной децентрализации) введен ряд новых межбюджетных трансфертов и проанализировано их.

Ключевые слова: бюджет, программно-целевой метод, доходы, расходы, межбюджетные трансферты, бюджетная реформа.

ANNOTATION
In the article the financial problems of local budget proposed solutions. The model program budgeting. The proposed mechanism to strengthen the financial autonomy of local authorities. Under changes to the BCU (on fiscal decentralization) introduced a number of new intergovernmental transfers, and made their analysis.

Keywords: budget, target-oriented method, income, expenses, intergovernmental transfers, budget reform.

Завантажити статтю (pdf)