Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Бугай Т.В. Теоретичні засади використання інституту разового декларування в оподаткуванні фізичних осіб в національній податковій системі

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено сутність поняття «інститут разового декларування», представлено авторське бачення його структурних елементів: мети, завдання, об’єкту та суб’єктів. Встановлено, що в умовах сьогодення основними причинами проведення разового декларування в Україні є не політичні, а економічні причини. Обґрунтовано, що умовами ефективності практичної реалізації разового декларування в національній податковій системі є: короткостроковість (до одного року) та разовістьпроведення даного заходу, розширення повноважень фіскальних органів та органів переслідування за правопорушення в податковій сфері та посилення відповідальності платників податків за приховування таких активів відразу після проведення разового декларування, проведення широкої рекламно-пропагандистської компанії, комп'ютеризація та уніфікація баз даних, формування системи інституційного забезпечення реалізації інституту разового декларування та надання державою гарантій конфіденційність поданої громадянами інформація про податкові упущення.

Ключові слова: інститут разового декларування, оподаткування фізичних осіб, податкова амністія, податкове навантаження, платник податків, тіньова економіка.

АННОТАЦИЯ
В статье исследована сущность понятия «институт разового декларирования», представлено авторское видение его структурных элементов: цели, задач, объекта и субъектов. Установлено, что основными причинами проведения разового декларирования в Украине являются не политические, а экономические причины. Обосновано, что условиями эффективности практической реализации разового декларирования в национальной налоговой системе являются: краткосрочность (до одного года) и разовость проведения данного мероприятия, расширение полномочий фискальных органов и органов преследования за правонарушения в налоговой сфере и усиление ответственности налогоплательщиков за сокрытие таких активов сразу после проведения разового декларирования, проведение широкой рекламно-пропагандистской компании, компьютеризация и унификация баз данных, формирования системы институционального обеспечения реализации института разового декларирования и предоставления государством гарантий конфиденциальности представленной гражданами информация о налоговых упущения.

Ключевые слова: институт разового декларирования, налогообложение физических лиц, налоговая амнистия, налоговая нагрузка, налогоплательщик, теневая экономика.

ANNOTATION
In the article the essence of the concept of «single declaration Institute» presents the author's vision of its structural elements: objectives, tasks, object and subjects. Found that in the present circumstances, the main causes of a single declaration in Ukraine is not political, and economic reasons. Proved that the conditions of effective practical implementation of a single declaration in the national tax system are: short-term (1 year) and one-time of the event, empowerment fiscal authorities and prosecution for offenses in the tax field and increasing the responsibility of taxpayers for concealment of assets once of a single declaration, a broad advertising and promotional company, computerization and standardization of databases, the formation of institutional support for the implementation of the Institute and provide a single declaration of state guarantees confidentiality of information submitted by citizens on tax omission.

Keywords: institute of valid for one occasion declaration, taxation of physical persons, tax amnesty, tax loading, taxpayer, shadow economy.

Завантажити статтю (pdf)