Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Співак Я. О., Степанова І. О. Сучасні підходи до проблеми енергозбереження в Україні

АНОТАЦІЯ
Реалізація потенціалу енергозбереження має базуватися на комплексному підході, що являє собою систему ієрархічних, підпорядкованих завдань, вирішення яких забезпечить досягнення координуючої мети та урахування багатьох факторів і параметрів енергозберігаючих підприємств. Без жорсткого контролю над використанням фінансових надходжень, підвищення рівня платоспроможності населення, виховання культури енерговикористання та енергозбереження не можлива реалізація найважливіших напрямів енергозбереження та енергоефективності країни.

Ключові слова: енергетичні ресурси, інвестиційний попит, енергоефективність, енергозбереження, енергоємність, енергетична стратегія.

АННОТАЦИЯ
Реализация потенциала энергосбережения должна базироваться на комплексном подходе, который представляет собой систему иерархических, подчиненных задач, решение которых обеспечит достижение координирующей цели и учета многих факторов и параметров энергосберегающих предприятий. Без жесткого контроля использования финансовых поступлений, повышения уровня платежеспособности населения, воспитания культуры энергопотребления и энергосбережения невозможна реализация важнейших направлений энергосбережения и энергоэффективности страны.

Ключевые слова: энергетические ресурсы, инвестиционный спрос, энергоэффективность, энергосбережение, энергоемкость, энергетическая стратегия.

ANNOTATION
The implementation of the energy saving potential should be based on an integrated approach, which is a hierarchical system, subordinate tasks which will ensure the achievement of the coordination objectives and consideration of many factors and parameters of energy-saving enterprises. Without strict control of financial revenues, improve the solvency of the population, promoting a culture of energy efficiency and energy saving impossible to implement the most important areas of energy conservation and energy efficiency of the country.

Keywords: energy resources, investment demand, energy efficiency, energy saving, energy consumption, energy strategy.

Завантажити статтю (pdf)