Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Сороківська О.А. Особливості формування теоретичних засад економічної безпеки підприємств малого бізнесу

АНОТАЦІЯ
У статті здійснено аналіз теоретичних підходів до визначення економічної безпеки підприємства, надано авторське розуміння категорії «економічна безпека малого підприємства». Для удосконалення сутнісного наповнення категорії «економічна безпека підприємства» з позицій узгодження інтересів та нейтралізації загроз у дослідженні запропоновано розглядати економічну безпеку підприємств малого бізнесу як багаторівневу структуру, що представлена у вигляді «матриці». У статті охарактеризовано функції управління при забезпеченні економічної безпеки підприємства малого бізнесу, а також здійснено аналіз методологічного підґрунтя формування знань про економічну безпеку підприємства.

Ключові слова: мале підприємство, економічна безпека, економічні інтереси, внутрішні та зовнішні загрози, суб’єкти підприємницької діяльності.

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлен анализ теоретических подходов к определению экономической безопасности предприятия, предоставлено авторское понимание категории «экономическая безопасность малого предприятия». Для усовершенствования сущностного наполнения категории «экономическая безопасность предприятия» с позиций согласования интересов и нейтрализации угроз в исследовании предложено рассматривать экономическую безопасность предприятий малого бизнеса как многоуровневую структуру, которая представлена в виде «матрицы». В статье охарактеризованы функции управления при обеспечении экономической безопасности предприятия малого бизнеса, а также осуществлен анализ методологической основы формирования знаний об экономической безопасности предприятия.

Ключевые слова: малое предприятие, экономическая безопасность, экономические интересы, внутренние и внешние угрозы, субъекты предпринимательской деятельности.

ANNOTATION
The article analyzes theoretical approaches to the definition of economic security, provided copyright understanding of the category of «economic security of a small business.» To strengthen the essential content category «economic security» from the standpoint of reconciling the interests and neutralizing threats in the proposed study to examine the economic security of small businesses as tiered structure, represented as a «matrix». The article describes management functions while providing economic security for small businesses as well as the analysis of the methodological basis of formation of knowledge about economic security.

Keywords: small business, economic security, economic interests, internal and external threats undertakings.

Завантажити статтю (pdf)