Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Нікітіна А.В. Детермінація загроз зовнішнього середовища економічної безпеки підприємств в умовах глобалізації та інтернаціоналізації

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена проблемам розкриття сутності загроз зовнішнього середовища економічної безпеки підприємств (ЕБП) в умовах глобалізації та інтернаціоналізації. Ґрунтуючись на загальних засадах теорії управління і дослідивши наукові джерела, було проведено узагальнення сучасних наукових підходів до сутності економічної категорії «загроза». Виявлено, що важливим моментом забезпечення економічної безпеки є розгляд системи різноманітних чинників внутрішнього і зовнішнього характеру, які становлять загрозу для економічної безпеки підприємства у часі і динаміці. Запропоновано розмежувати зовнішнє середовище таким чином: мікрозовнішнє (спільне) і макрозовнішнє (оперативне). Запропоновано структурну модель впливу зовнішнього середовища на стан економічної безпеки підприємства, що побудована за допомогою комплексного підходу. Обґрунтовано необхідність подальшого розвитку теоретичних аспектів економічної безпеки підприємств у розрізі впровадження комплексу превентивних заходів для мінімізації впливу загроз на ефективне функціонування суб’єкта господарювання.

Ключові слова: економічна безпека підприємств, загроза, система, комплексний підхід.

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам раскрытия сущности угроз внешней среды экономической безопасности предприятий (ЭБП) в условиях глобализации и интернационализации. Основываясь на общих основаниях теории управления и исследовав научные источники, было проведено обобщение современных научных подходов к сущности экономической категории «угроза». Выявлено, что важным моментом обеспечения экономической безопасности является рассмотрение системы различных факторов внутреннего и внешнего характера, которые представляют угрозу для экономической безопасности предприятия во времени и динамике. Предложено разграничить внешнюю среду таким образом: микровнешнее (совместное) и макровнешнее (оперативное). Предложена структурная модель влияния внешней среды на состояние экономической безопасности предприятия, построена с помощью комплексного подхода. Обоснована необходимость дальнейшего развития теоретических аспектов экономической безопасности предприятий в разрезе внедрения комплекса превентивных мер для минимизации влияния угроз на эффективное функционирование предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятий, угроза, система, комплексный подход.

ANNOTATION
The article is devoted to the problems of disclosure of threats to the environment of economic security of companies (ESC) in the context of globalization and internationalization. Based on the general principles of control theory and examining scientific sources synthesis of modern scientific approaches to the essence of economic categories «threat» was conducted. It was found that the important point to ensure economic security is review system of various factors internal and external, which threaten economic security in time and dynamics. A delineate the environment as follows: mikrozovnishnye (joint) and makrozovnishnye (operational). A structural model of the external environment on the state of economic security that is built using an complex approach. The need for further development of the theoretical aspects of economic security companies in the context of the implementation of complex preventive measures to minimize the impact of threats to the effective functioning of the entity are grounded.

Keywords: economic safety of enterprise, threat, system, complex approach.

Завантажити статтю (pdf)