Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Митяй О. В. Аналіз готовності підприємств АПК до інноваційного розвитку як невід’ємна складова їх конкурентоспроможності

АНОТАЦІЯ
У статті проаналізовано основні проблеми низького рівня інноваційного розвитку та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання агропромислового комплексу України. Встановлено, що не вирішеними залишаються проблеми визначення об’єктивних критеріїв економічної ефективності інноваційної діяльності у сфері агропромислового комплексу. Запропоновано теоретико-практичний підхід оцінки готовності підприємств цього комплексу до впровадження інноваційних стратегій розвитку.

Ключові слова: інновації, інноваційно-інвестиційні стратегії, інноваційна активність, інвестиційна привабливість, конкурентоспроможність.

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы основные проблемы низкого уровня инновационного развития и инвестиционной привлекательности субъектов ведения хозяйства агропромышленного комплекса Украины. Установлено, что нерешенными остаются проблемы определения объективных критериев экономической эффективности инновационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса. Предложен теоретико-практический подход оценки готовности предприятий этого комплекса к внедрению инновационных стратегий развития.

Ключевые слова: инновации, инновационно-инвестиционные стратегии, инновационная активность, инвестиционная привлекательность, конкурентоспособность.

ANNOTATION
The basic problems of low level of innovative development and investment attractiveness of subjects of menage agroindustrial complex of Ukraine are analyzed in the article. It is set that the unsolved are remained by the problems of determination of objective tests of economic efficiency of innovative activity in the sphere of AIC. The offered theoretical – practical going of estimation of readiness of enterprises of AIC is near introduction of innovative strategies of development.

Keywords: innovations, innovative-investment strategies, innovative activity, investment attractiveness, competitiveness.

Завантажити статтю (pdf)