Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Стасюк Н.Р., Греськів І.Р. Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів: переваги та недоліки

АНОТАЦІЯ
У статті описано сутність оцінювання ефективності інвестиційних проектів, узагальнено класифікацію методів оцінки, наведена їх загальна характеристика та способи розрахунку. Обґрунтовано доцільність здійснення процесу оцінювання ефективності інвестицій та розглянуто його основні аспекти та засади. Наведено основні переваги та недоліки найбільш використовуваних методів оцінювання інвестиційних проектів та розглянуто найбільш розповсюджені помилки при розрахунку показників ефективності.

Ключові слова: ефективність інвестицій, оцінювання ефективності інвестицій, методи оцінювання інвестицій, ставка дисконтування, чиста теперішня вартість, дисконтований термін окупності, індекс прибутковості, внутрішня норма дохідності.

АННОТАЦИЯ
В статье описана сущность оценки эффективности инвестиционных проектов, обобщена классификация методов оценки, приведены их общая характеристика и способы расчета. Обоснована целесообразность осуществления процесса оценки эффективности инвестиций и рассмотрены его основные аспекты и принципы. Приведены основные преимущества и недостатки наиболее используемых методов оценки инвестиционных проектов и рассмотрены наиболее распространенные ошибки при расчете показателей эффективности.

Ключевые слова: эффективность инвестиций, оценка эффективности инвестиций, методы оценки инвестиций, ставка дисконтирования, чистая приведенная стоимость, дисконтированный срок окупаемости, индекс доходности, внутренняя норма доходности.

ANNOTATION
The article describes the essence of efficiency evaluation of investment projects, generalized classification of evaluation methods and describes the general characteristics and methods of calculation. Also, justifies expediency of realization of process of evaluating the effectiveness of investments and the basic aspects and principles of its implementation. In addition, the article determined the main advantages and disadvantages of the most used methods of evaluating investment projects and describes the most common errors in the calculation of performance indicators.

Keywords: efficiency of investments, evaluation of investment efficiency, methods of evaluation of investments, discount rate, net present value, discounted payback period, profitability index, internal rate of return.

Завантажити статтю (pdf)