Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Васюта Т.М. Виробничі інструкції робочого процесу працівників підприємств птахівництва

АНОТАЦІЯ
З розвитком науково-технічного прогресу та розвитком поділу праці змінюються форми взаємодії людей у процесі трудової діяльності. Все частіше зустрічається слово «інструкція»: інструкція з охорони праці, посадова інструкція та ін. Трудова, машинна, управлінська діяльність на підприємствах птахівництва описується в виробничих інструкціях. Метою наукового дослідження є побудова операційної інструкції робочого процесу працівника птахівничого підприємства, що допоможе йому швидко ввійти в виробничий ритм на підприємстві, особливо це важливо при перших днях роботи і напрацюванні необхідних навиків.

Ключові слова: технологічний процес, операція, виробнича інструкція.

АННОТАЦИЯ
С развитием научно-технического прогресса и развитием разделения труда меняются формы взаимодействия людей в процессе трудовой деятельности. Все чаще встречается слово «инструкция»: инструкция по охране труда, должностная инструкция и др. Трудовая, машинная, управленческая деятельность на предприятиях птицеводства описывается в производственных инструкциях. Целью научного исследования является построение операционной инструкции рабочего процесса работника птицеводческого предприятия, которая поможет ему быстро войти в производственный ритм на предприятии, особенно это важно при первых днях работы и наработке необходимых навыков.

Ключевые слова: технологический процесс, операция, производственная инструкция.

ANNOTATION
With the development of scientific and technological progress and development of the division of labor, changing forms of human interaction in the workplace. Increasingly, the word «instructions», instructions on occupational safety, job descriptions, etc. The labor, machine, management activities in enterprises of poultry described in manufacturing instructions. The purpose of research is to build the operating instructions workflow poultry enterprise employee, will help him quickly get into the rhythm of production at the plant, which is especially important during the first days of operation at an operating time of the necessary skills.

Keywords: technological process, operation, manufacturing instructions.

Завантажити статтю (pdf)