Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Новікова Н.Л. Напрями розбудови організаційно-економічного механізму державного регулювання економічних інтересів

АНОТАЦІЯ
Концепція державного регулювання економічних інтересів суб’єктів господарювання в аграрній сфері України є генеральним задумом і проекцією можливостей вирішення завдань, які стоять сьогодні перед аграрною наукою й господарською практикою, щодо формування сприятливого інституційного середовища продуктивних взаємодій учасників підприємницького процесу у тактичному та стратегічному вимірі. Концепція організаційно-економічного механізму позиціонується як система інституцій організаційного й економічного плану, що взаємодіють на мікро-, мезо- і макрорівні господарського буття.

Ключові слова: державне регулювання, економічні інтереси, інституційне середовище, організаційно-економічний механізм, інститут, інституції.

АННОТАЦИЯ
Концепция государственного регулирования экономических интересов субъектов хозяйствования в аграрной сфере Украины является проекцией решения задач, которые стоят сегодня перед аграрной наукой по формированию благоприятной институциональной среды предпринимательского процесса в тактическом и стратегическом измерении. Концепция организационно-экономического механизма позиционируется как система институтов организационного и экономического плана, которые взаимодействуют на микро-, мезо – и макроуровне национальной экономики.

Ключевые слова: государственное регулирование, экономические интересы, институциональная среда, организационно-экономический механизм, институт, инститции.

ANNOTATION
The concept of state regulation of economic interests of economic entities in the agricultural sector of Ukraine is the General idea and the projection of the possibilities of solving problems that face today agricultural science and economic practices in creating an enabling institutional environment for productive interaction of participants of business process in tactical and strategic dimension. The concept of organizational-economic mechanism positioned as a system of organizational and economic institutions, which interact at the micro-, meso -, and macro-economic existence.

Keywords: government regulation, economic interests, institutional environment, organizational and economic mechanism, institute, institutes.

Завантажити статтю (pdf)