Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Наумік-Гладка К.Г. Проблеми забезпечення економічної безпеки держави в умовах становлення інформаційної економіки

АНОТАЦІЯ
У статті визначено проблеми гарантування економічної безпеки держави в умовах становлення інформаційної економіки та розвитку інформаційно-комунікаційної діяльності економічних суб’єктів. Визначено протиріччя, що породжують загрози економічній безпеці держави: між інноваційними та традиційними елементами виробничих відносин; між посиленням в економіці ролі мережевих економічних систем та збереженням ієрархічної моделі державного регулювання економікою; між прагненням економічних суб’єктів до превентивного реагування на зростаючу конкуренцію та практикою пасивної адаптації до зовнішніх викликів та загроз.

Ключові слова: економічна безпека держави, інформаційна економіка, загрози, комунікаційна діяльність, можливості.

АННОТАЦИЯ
В статье определены проблемы обеспечения экономической безопасности государства в условиях становления информационной экономики и развития информационно- коммуникационной деятельности экономических субъектов. Обоснованы противоречия, порождающие угрозы экономической безопасности государства: между инновационными и традиционными элементами производственных отношений; между усилением в экономике роли сетевых экономических систем и сохранением иерархической модели государственного регулирования экономики; между стремлением экономических субъектов к превентивному реагирования на растущую конкуренцию и существующей практикой пассивной адаптации к внешним вызовам и угрозам.

Ключевые слова: экономическая безопасность государства, информационная экономика, угрозы, коммуникационная деятельность, возможности.

ANNOTATION
In the article the problems of economic security states in the conditions of the information economy and the development of information and communication activities of economic entities. Substantiated contradiction generating threat to the economic security of the state, between innovation and tradition of industrial relations; between increasing economic role of the network of economic systems and the preservation of the hierarchical model of state regulation of the economy; between the desire of economic agents to the preventive response to growing competition and the existing practice of passive adaptation to external challenges and threats.

Keywords: economic security, information economy, threats, communications, possible.

Завантажити статтю (pdf)