Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

Гриневич Л.В., Чанкіна І.В. Формування напрямків розвитку ринку праці країни в сучасних економічних умовах

АНОТАЦІЯ
У статті проведено дослідження ретроспективних та перспективних напрямів розвитку ринку праці України. На основі розрахунку таксономічного показника рівня розвитку проведено оцінку загального показника розвитку ринку праці країни та його складовими. Використання кореляційно-регресійного аналізу дозволило визначити, що саме погіршення економічної ситуації в країні перш за все призведе до негативних тенденцій на ринку праці.

Ключові слова: розвиток ринку праці, фактори розвитку, таксономічний показник рівня розвитку, прогнозування, тенденція.

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование ретроспективных и перспективных направлений развития рынка труда Украины. На основе расчета таксономического показателя уровня развития осуществлена оценка общего показателя развития рынка труда страны и его составляющими. Использование корреляционно-регрессионного анализа позволило определить, что именно ухудшение экономической ситуации в стране прежде всего приведет к негативным тенденциям на рынке труда.

Ключевые слова: развитие рынка труда, факторы развития, таксономический показатель уровня развития, прогнозирования, тенденция.

ANNOTATION
The paper conducted a study of retrospective and prospective directions of development of the labour market in Ukraine. On the basis of the calculation of the taxonomic index of the level of development, the author conducted evaluation of general indicator of development of the labour market of the country and its components. Application of regression analysis allowed determining that the deterioration of economic situation in the country in the first place will cause negative trends in the labour market.

Keywords: development of the labour market, development factors, taxonomic indicator of the level of development, forecasting, trend.

Завантажити статтю (pdf)