Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Дем’яненко С.С. Особливості обліку забезпечень відповідно до національних та міжнародних стандартів обліку та звітності

АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто сутність понять «зобов’язання» та «забезпечення». Представлено вимоги до оцінки забезпечень відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. З’ясовано методику обліку операцій формування забезпечень наступних витрат і платежів. Завданням обліку в роботі визначено використання наявних механізмів формування забезпечень та обрання найкращого варіанту створення таких резервів.

Ключові слова: зобов’язання, непередбачені зобов’язання, забезпечення, наступні витрати і платежі, резерви зобов’язань.

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена характеристика понятий обязательства и обеспечения. Представлены требования к оценке
обеспечений в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета. Выяснена методика учета операций по формированию обеспечений будущих расходов и платежей. Задачей учета в работе определено использование существующих механизмов формирования обеспечений и избрание лучшего варианта создания таких резервов.

Ключевые слова: обязательства, непредусмотренные обязательства, обеспечения, будущие расходы и платежи, резервы обязательств.

ANNOTATION
The description of the concepts of liability and security is considered. Requirements for evaluation of provisions in accordance with international accounting standards are submitted. The method of accounting transactions forming provisions for future expenses and payments is clarified. The task of accounting for this area of work is the use of existing mechanisms for the formation of provisions and choice of the best option to create such reserves.

Keywords: liabilities, contingent liabilities, provisions, following costs and payments, liability reserves.

Завантажити статтю (pdf)