Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Гелей Л.О. Деякі підходи до операційного аудиту торговельних підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті узагальнено та систематизовано погляди вітчизняних і зарубіжних економістів щодо сутності операційного аудиту. Розглянуто актуальні проблеми, пов’язані з впровадженням операційного аудиту в сфері торгівлі. Також досліджено переваги і недоліки програмно-цільового підходу з погляду продуктивності, ефективності і результативності та акцентовано увагу на необхідності узгодження дій аудиторів з вимогами міжнародних стандартів аудиту.

Ключові слова: операційний аудит, управлінський аудит, процесно-орієнтовний підхід, ефективність, економічність, результативність, продуктивність.

АННОТАЦИЯ
В статье обобщаются и систематизируются взгляды отечественных и зарубежных экономистов о сущности операционного аудита. Рассмотрены актуальные проблемы, связанные с внедрением операционного аудита в сфере торговли. Также исследованы преимущества и недостатки программно-целевого подхода с точки зрения производительности, эффективности и результативности и акцентировано внимание на необходимости согласования действий аудиторов с требованиями международных стандартов аудита.

Ключевые слова: операционный аудит, управленческий аудит, процессно-ориентированный подход, эффективность, экономичность, результативность, производительность.

ANNOTATION
The article summarized and systematized the views of domestic and foreign economists about the nature of performance audit, reviewed current problems associated with the implementation of performance audit in the field of trade, studied the advantages and disadvantages of program-target approach in terms of productivity, efficiency and effectiveness. Attention is focused on the need to harmonize auditors’ actions with international auditing standards.

Keywords: operational audit, management audit, process-oriented approach, efficiency, efficiency, profitability, productivity.

Завантажити статтю (pdf)