Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Головацька С.І., Бурдейна Л.В. Особливості обліку та оцінки виробничих запасів підприємств

АНОТАЦІЯ
У статті досліджено засади обліку та оцінки виробничих запасів, розглянуто деякі недоліки в організації обліку виробничих запасів, а також запропоновано шляхи їх удосконалення. Проведено аналіз та систематизація наукових праць за напрямком наукового дослідження щодо обліку та оцінки запасів, розкрито основні проблеми, які підняті в них, та шляхи їх вирішення.

Ключові слова: виробничі запаси, оборотні активи, облік, підприємство, оцінка, методи оцінки.

АННОТАЦИЯ
В статье исследованы принципы учета и оценки производственных запасов, рассмотрены некоторые недостатки в организации учета производственных запасов, а также предложены пути их усовершенствования. Проведены анализ и систематизация научных трудов по направлению научного исследования учета и оценки запасов, раскрыты основные проблемы, которые подняты в них, и пути их решения.

Ключевые слова: производственные запасы, оборотные активы, учет, предприятие, оценка, методы оценки.

ANNOTATION
In the article, the principles of accounting and evaluation of inventory are studied. Some shortcomings in the accounting of inventory, and the ways of their improvement are considered. The analysis and systematization of scientific works in the direction of scientific research on accounting and inventory evaluation is conducted. The basic problems that they raise and their solutions are considered.

Keywords: inventory, current assets, accounting, enterprise, evaluation, evaluation methods.

Завантажити статтю (pdf)