Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Руснак Л.Р. Концептуальні засади розробки цільової програми протидії фінансовому шахрайству

АНОТАЦІЯ
Проведений у статті аналіз дозволяє знайти науково обґрунтовані підходи до визначення політики формування механізму протидії кримінальним явищам у сфері економіки в частині мінімізації шахрайських явищ і мінімізації цих загроз економічній безпеці. Для цього необхідно вирішити чимало питань методологічного порядку, від чого залежить розв’язання тактичних завдань національної економічної політики, так і принципових завдань стратегічного напрямку, що стосуються розробки основ розглянутого механізму протидії.

Ключові слова: фінансове шахрайство, економічна безпека, фінансова система, тіньова економіка, макроекономіка.

АННОТАЦИЯ
Проведенный в статье анализ позволяет найти научно обоснованные подходы к определению политики формирования механизма противодействия криминальным явлениям в сфере экономики в части минимизации мошеннических явлений и минимизации этих угроз экономической безопасности. Для этого необходимо решить ряд вопросов методологического порядка, от чего зависит решение тактических задач национальной экономической политики, так и принципиальных задач стратегического направления, касающиеся разработки основ рассматриваемого механизма противодействия.

Ключевые слова: финансовое мошенничество, экономическая безопасность, финансовая система, теневая экономика, макроэкономика.

ANNOTATION
This article analysis allows finding evidence-based approaches to determining policy formation mechanism of counteraction to criminal phenomena in the economy in terms of minimizing fraudulent phenomena and minimizing these threats to economic security. It is necessary to solve a number of issues of methodological procedure, which determines solving tactical problems of national economic policy and principal tasks of strategic direction related to the development of basis of the mechanism of resistance.

Keywords: financial fraud, economic security, financial system, shadow economy, macroeconomics.

Завантажити статтю (pdf)