Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Коробкіна Н.Г. Особливості надання податкових пільг платникам індивідуального прибуткового податку у США

АНОТАЦІЯ
У статті охарактеризовано особливості адміністрування федерального індивідуального прибуткового податку у США, зокрема диференціацію ставок податку залежно від статусу платника та рівня доходу. Проаналізовано основні податкові пільги, що надаються платникам на загальних підставах і/або залежно від віку платника, наявності сліпоти чи перебування його у якості утриманця. У результаті зроблено висновки щодо можливості часткового використання досвіду США у вітчизняних реаліях.

Ключові слова: індивідуальний прибутковий податок, звільнення від оподаткування, виключення з-під оподаткування, вирахування з доходу, заліки/кредити.

АННОТАЦИЯ
В статье охарактеризованы особенности администрирования федерального индивидуального подоходного налога в США, в частности дифференциацию ставок налога в зависимости от статуса плательщика и уровня дохода. Проанализированы основные налоговые льготы, предоставляемые налогоплательщикам на общих основаниях и/или в зависимости от возраста плательщика, наличия слепоты или пребывания его в качестве иждивенца. В результате сделаны выводы о возможности частичного использования опыта США в отечественных реалиях.

Ключевые слова: индивидуальный подоходный налог, освобождение от налогообложения, исключение из-под налогообложения, вычет из дохода, зачеты/кредиты.

ANNOTATION
This article presents the features of tax administration of federal individual income tax in USA, including the differentiation of tax rates depending on the status and income of the taxpayer. The basic tax allowance provided to taxpayers on a general basis and/or depending on his/her age, blindness or staying as a dependent is analyzed. As a result, it is concluded on the possibility to use experience of USA in domestic conditions.

Keywords: individual income tax, exemption, exclusion, deduction, tax credits.

Завантажити статтю (pdf)