Архів номерів

2018 21 22 23      
2017 15 16 17 18 19 20
2016 9 10 11 12 13 14
2015 3 4 5 6 7 8
2014 1 2        

Пошук

 

банер 1

 

unnamed

 

images

 

banner c111

 

logo-1 

Добролежа К.М., Заволока Л.О. Сучасний стан функціонування системи фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні

АНОТАЦІЯ
Досліджено розвиток бюджетно-податкового регулювання діяльності суб’єктів господарювання в Україні. На основі аналізу статичної та фактичної інформації щодо видатків зведеного бюджету на поточні та капітальні трансферти, податкових пільг, кредитування з бюджету, державних гарантій підприємствам протягом 1991-2014 рр. виявлено особливості та закономірності розвитку державної фінансової підтримки підприємств в Україні. В результаті виокремлено п’ять етапів еволюції бюджетно-податкового регулювання діяльності підприємств, визначено основні проблеми та напрями подальшого розвитку.

Ключові слова: бюджетно-податкове регулювання, державна фінансова підтримка суб’єктів господарювання.

АННОТАЦИЯ
Исследовано развитие бюджетно-налогового регулирования деятельности субъектов хозяйствования в Украине. На основе анализа статической и фактической информации по расходам сводного бюджета на текущие и капитальные трансферты, налоговым льготам, кредитованию из бюджета, государственным гарантиям предприятиям в период 1991-2014 гг. выявлено особенности и закономерности развития государственной финансовой поддержки предприятий в Украине. В результате выделено пять этапов эволюции бюджетно-налогового регулирования деятельности предприятий, выявлены основные проблемы и направления дальнейшего развития.

Ключевые слова: бюджетно-налоговое регулирование, государственная финансовая поддержка субъектов хозяйствования.

ANNOTATION
The article touches upon development of budgetary-tax management of business entities’s activity in Ukraine. Research is based on static and factual information about the consolidated budget expenses on current and capital transfers, tax benefits, loans from the budget and state guarantees to businesses for the period of 1991-2014. We define specifics and regularities of development of the state financial support to businesses in Ukraine. Thus as a result of research five stages of evolution were revealed budgetary-tax management of business entities’ financial activities and main problems and directions of further development are defined as well.

Keywords: budgetary-tax management, state financial support for business entities.

Завантажити статтю (pdf)